Reglament de règim intern

Reglament de règim intern (en vigor des del 27 d’abril del 2021)

SECCIÓ 1. DISCIPLINA SOCIAL

Article 1: Objecte i finalitats
Article 2: Àmbit d’aplicació
2.1. Personal
2.2. Espacial
2.3. Temporal
Article 3. Drets i Deures
3.1. Jugadors
3.2. Entrenadors i equip tècnic
3.3. Pares i mares
3.4. Junta directiva


SECCIÓ 2. INFRACCIONS, FALTES I SANCIONS

Article 4. Infraccions
4.1. Lleus
4.2. Greus
4.3. Molt Greus
Article 5. Competència per a la imposició de sancions.


SECCIÓ 3. PROCEDIMENT DISCIPLINARI

Article 6. Procediment sancionador.
Article 7. Sancions.
7.1. Sancions per infraccions lleus
7.2. Sancions per infraccions greus
7.3. Sancions per infraccions molt greus


SECCIÓ 4. DISPOSICIONS FINALS

Article 8. Entrada en vigor


SECCIÓ 1. DISCIPLINA SOCIAL


Article 1: Objecte i finalitats
L’objecte d’aquest Reglament és definir i regular el funcionament intern del Club Bàsquet Vic (en endavant Club) establint un conjunt de normes i procediments generals per afavorir la convivència esportiva i social entre els seus membres.

El coneixement, compliment i acceptació del mateix és un requisit indispensable per formar part del Club. El seu desconeixement no els eximirà del seu compliment ni constituirà, si s’escau, una eximent a l’aplicació de sancions o responsabilitats.

Article 2: Àmbit d’aplicació


2.1. Personal:

Aquest Reglament és d’aplicació a:

 1. Els esportistes inscrits al Club, des de la formalització́ de la seva inscripció́ fins a la seva baixa.
 2. Els entrenadors i resta del personal tècnic o administratiu del Club durant la seva vinculació́ amb el Club.
 3. Els pares/mares i/o tutors legals dels jugadors, d’ara en endavant els representats dels jugadors, des del
  moment de la inscripció́ del seu fill fins a la seva baixa, en aquells aspectes que li siguin aplicables.
 4. Els membres de la Junta Directiva.

2.2. Espacial:

Les instal·lacions esportives utilitzades pel Club per a la realització́ dels entrenaments i partits són instal·lacions municipals. Per tant, tenim l’obligació́ de respectar-les i cuidar-les al màxim, ja que són propietat de tots els ciutadans de Vic. La conservació́ i bon ús de les instal·lacions municipals són responsabilitat de les persones que formen part del Club. Això s’amplia en els desplaçaments a les instal·lacions d’altres clubs.

2.3. Temporal:

S’haurà̀ d’aplicar durant el temps ordinari en què es desenvolupi la nostra activitat com a Club.


Article 3. Drets i Deures


3.1. Jugadors

 1. És obligatori l’ús de l’equipament esportiu oficial del Club als partits, tant oficials com amistosos. No es podrà sortir al terreny de joc a fer escalfament amb roba esportiva que no sigui l’oficial del Club.
 2. S’acudirà̀ als entrenaments amb la roba d’entrenament adequada i imposada pel Club, mai amb roba de carrer.
 3. La roba esportiva és propietat del jugador i és la seva responsabilitat mantenir-la en bon estat, ja que dona una imatge corporativa del Club.
 4. Els jugadors han de tenir cura i respectar el material i les instal·lacions del Club o de qualsevol membre del Club. Igualment els jugadors del Club hauran de respectar les instal·lacions i el material esportiu dels altres clubs a on es jugui. Qualsevol acció, en el nostre club o en els altres, inclús fora de la pràctica del bàsquet, que impliqui danys econòmics, aquests seran acreditats a la persona responsable.
 5. L’assistència i puntualitat és obligatòria a tots els entrenaments i partits. És obligatori avisar a l’entrenador en cas d’absència justificada (lesió́, malaltia o altres).
 6. Tots els jugadors, una vegada firmada la fitxa i fins a final de temporada (dia 30/6 de l’any corresponent), pertanyen al Club a tots els efectes i no podran disputar cap competició oficial, amistosa de tot tipus (inclou 3×3), ni entrenament fora del seu equip a no ser que hagi estat autoritzat pel Director Tècnic.
 7. Els jugadors tenen el dret d’obtenció de la carta de llibertat en donar-se de baixa del Club, a final de temporada, sempre que s’estigui al corrent del pagament de les quotes.
 8. Les sancions federatives del comitè de disciplina que suposin una càrrega econòmica pel Club han de ser assumides totalment per l’infractor o el seu tutor legal en cas d’ésser menor.

3.2 Entrenadors i equip tècnic

 1. Han de ser puntuals i assistir a tots els entrenaments i partits. Són responsables de tot el material propietat del Club que precisi utilitzar per a cada entrenament o partit.
 2. Cada entrenador s’ha de presentar als entrenaments amb suficient antelació́ i preparar el material necessari.
 3. No podran modificar els horaris d’entrenament/partits sense el coneixement del Coordinador.
 4. Anar als entrenaments, partits oficials o amistosos, amb la roba oficial del Club.
 5. Seguir un procés de formació permanent necessari per mantenir la qualitat de l’activitat.
 6. Participar en les activitat que organitzi el Club, ja sigui de caràcter social com esportiva.
 7. Tractar amb respecte a totes les persones implicades en l’activitat que desenvolupen, evitant actituds i gestos que puguin generar aldarulls o mala imatge del Club.
 8. Usar les dades i informació personal a les que tingui accés únicament per als objectius de les tasques encomanades.
 9. És obligatori portar un control de l’assistència dels esportistes i entrenadors als entrenaments. Aquesta llista s’haurà d’enviar al director tècnic en cas que aquest ho sol·liciti.
 10. És obligatori respondre amb rapidesa a les sol·licituds realitzades pel departament de comunicació del Club, normalment referent a resultats, cròniques, fotos… de partits, així́ com informar de qualsevol activitat extra que realitzi l’equip.
 11. Els entrenadors no tenen la potestat de fitxar o d’invitar jugadors o altres persones a entrenaments o partits sense l’autorització́ del Director Tècnic del Club.
 12. Formar esportistes i persones, potenciant els valors esportius i humans.

3.3 Pares i mares

 1. Respectar el treball i decisions dels entrenadors i directors tècnics.
 2. Col.laborar amb els seus fills perquè aquests assisteixin amb puntualitat i amb la roba esportiva adequada als entrenaments, partits i activitats organitzades pel Club.
 3. No entrar als vestidors ni abans, ni durant, ni després dels entrenaments i partit sense permís de l’entrenador, si no és per causa major.
 4. Durant els desenvolupament dels entrenaments i partits s’abstindrà en tot moment d’entrar a la pista, d’aconsellar i donar instruccions a jugadors i entrenadors, així com de criticar en públic a aquests.
 5. Aportar la documentació personal i mèdica sol.licitada pel Club, sempre relacionada amb l’activitat que ens ocupa.
 6. Assistir a les reunions convocades pel Club.
 7. Mostrar en tot moment una actitud de respecte a jugadors, entrenadors, àrbitres i pares.
 8. Rebre la informació, per part de l’entrenador o Director Tècnic, quan així ho sol.licitin, sobre qualsevol aspecte que faci referència al seu fill.
 9. Pagar la quota mensual o trimestral corresponent al seu fill.

3.4. Junta directiva

 1. Governar, gestionar, administrar i representar el club, amb la màxima transparència.
 2. Participar en les reunions de la Junta.
 3. Marcar les directrius esportives, socials i econòmiques.
 4. Potenciar la bona relació amb institucions i Federacions.
 5. Integrar el club a la ciutat, representant aquesta arreu del territori.
 6. Formar esportistes i persones, potenciant els valors esportius i humans.
 7. Guardar secret de les informacions confidencials relatives al Club.
 8. Complir amb els deures comptables i de custòdia dels llibres.


SECCIÓ 2. INFRACCIONS, FALTES I SANCIONS

Article 4. Infraccions

Tot incompliment de les normes establertes en aquest Reglament es considerarà una falta, que es graduarà com a lleu, greu o molt greu, segons les disposicions d’aquest article.

4.1. Són faltes lleus:

 1. Les faltes injustificades de puntualitat.
 2. Les faltes injustificades, no reiterades, d’assistència a entrenaments i trobades esportives.
 3. La no comunicació al seu entrenador de qualsevol anomalia o falta d’assistència a entrenaments o partits amb la suficient antelació quan això sigui possible.
 4. L’actitud passiva en entrenaments i partits.
 5. La falta de respecte a l’exercici del dret a la pràctica esportiva dels seus companys, així com qualsevol comportament incorrecte i mancat de respecte de caràcter lleu que es pugui dur a terme en entrenaments, partits i desplaçaments o amb altres esportistes, àrbitres, entrenadors, públic i qualsevol altra persona relacionada amb l’activitat.
 6. La inadequada utilització i el deteriorament no greu, i causat intencionadament, de les dependències utilitzades pel Club, del material d’aquest o dels objectes i pertinences dels altres membres del Club o d’altres Clubs.
 7. Qualsevol acte injustificat que alteri lleument el normal desenvolupament de les activitats del Club.
 8. La no utilització reiterada de la roba oficial del Club.
 9. L’ús reiterat de vocabulari groller i malsonant a les dependències del Club.
 10. L’expulsió d’un entrenament o partit, i/o la sanció amb una falta tècnica durant un partit.
 11. La desinformació per part d’un entrenador al director tècnic de qualsevol circumstància ocorreguda en entrenaments, partits, desplaçaments, etc. que afecti directament a qualsevol membre del Club (jugador, entrenador, directiu, mare/pare, etc.), como expulsions de partits i entrenaments o enfrontaments verbals.
 12. No mantenir les condicions de neteja.
 13. Fumar, menjar o beure en zones en les quals estigui prohibit.
 14. Cometre infraccions de conducta esportiva qualificades com a lleus per la Llei de l’esport.

4.2. Són faltes greus:

 1. Les faltes injustificades i reiterades d’assistència a entrenaments i trobades esportives.
 2. La reiterada i continuada manca de respecte a l’exercici del dret a la preparació dels seus companys, així com qualsevol comportament incorrecte i mancat de respecte de caràcter greu que es pugui dur a terme en entrenaments, partits i desplaçaments o amb altres esportistes, àrbitres, entrenadors, públic i qualsevol altra persona relacionada amb l’activitat.
 3. Els actes d’indisciplina, injúria o ofensa greus als membres del Club i altres en deteriorament de la imatge del Club.
 4. Causar, per ús indegut, danys greus en els objectes i dependències del Club o en les pertinences dels altres membres del Club o d’altres Clubs.
 5. Els actes injustificats que alterin greument el normal desenvolupament de les activitats del Club.
 6. Participar en qualsevol activitat esportiva organitzada per un altra club de bàsquet sense l’autorització i consentiment del Club.
 7. L’incompliment de la sanció imposada per haver comès una falta lleu.
 8. La sostracció de qualsevol mena de béns, de considerable import, sempre que l’acte no s’hagués efectuat amb violència.
 9. Fer fotografies, gravacions o filmacions dins les instal·lacions, sense permís oportú, i amb finalitats lucratives.
 10. La reincidència en la desinformació per part d’un entrenador al Director Tècnic de qualsevol circumstància ocorreguda en entrenaments, partits, desplaçaments, etc. que afecti directament a qualsevol membre del Club (jugador, entrenador, directiu, mare/pare, etc.), como expulsions de partits i entrenaments o enfrontaments verbals.
 11. Insultar oralment o per escrit, fer gestos o utilitzar gràfics grollers, amenaçadors o amb l’objectiu d’ofendre.
 12. Cometre infraccions de conducta esportiva qualificades com a greus per la Llei de l’esport.
 13. La comissió de tres faltes lleus durant un mateix curs acadèmic.
 14. Les infraccions de conducta esportiva qualificades com a greus per la Llei de l’esport.

4.3. Són faltes molt greus:

 1. Discriminar algú ja sigui per la seva condició social, econòmica, religió, pensament polític o filosòfic, ascendència ètnica, nom, nacionalitat, orientació sexual, discapacitat, defectes físics o qualsevol altra circumstància.
 2. Exhibir, transmetre o difondre per mitjans tecnològics qualsevol conducta de maltractament.
 3. Realitzar assetjament o atac de connotació́ sexual.
 4. La comissió de tres faltes greus durant un mateix curs acadèmic.
 5. La sostracció de qualsevol mena de béns de valor considerable, si l’acte hagués estat efectuat amb violència a les coses o a les persones.
 6. Els actes d’indisciplina, injúria o ofensa molt greus als membres del Club i altres en deteriorament de la imatge del Club.
 7. L’exposició pública i notòria, sigui de manera escrita o verbal (incloses xarxes socials i mitjans de comunicació), de falsedats sobre temes relatius al club que originin el desprestigi del Club o dels seus jugadors, entrenadors, socis, acompanyants…
 8. Les agressions físiques o psíquiques greus i molt greus (insults, amenaces, coaccions…) a membres del Club o altres clubs, àrbitres, entrenadors….
 9. Portar, vendre, comprar, distribuir o consumir drogues o substàncies il·lícites, o trobar-se sota els efectes d’aquestes substàncies o en estat d’embriaguesa, dins les instal.lacions del Club i/o en activitats organitzades, coordinades, patrocinades o supervisades pel Club.
 10. La introducció d’objectes perillosos (com ganivets, armes, explosius i d’altres) dins les instal.lacions del Club, ja sigui autèntiques o amb aparença de ser real.
 11. La introducció i l’exhibició de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que impliquin incitació a la violència en instal·lacions o en altres llocs on se celebrin competicions o actes esportius.
 12. El mal ús de les instal·lacions, el resultat del qual sigui el trencament o deteriorament d’alguna part o de material o l’embrutiment greu de la instal·lació o d’una part.
 13. El trencament de sancions imposades per faltes greus.
 14. L’alteració maliciosa de dades consignades en documents expedits pel Club així com la disputa d’un partit sense la corresponent llicència federativa o la utilització de la d’un tercer.
 15. La comissió de qualsevol acte tipificat com a delicte, segons el que disposa el codi penal i les normatives amb què es complementi.
 16. Les infraccions de conducta esportiva qualificades com a molt greus per la Llei de l’esport.

Article 5.- Competència per a la imposició de sancions

En les faltes considerades lleus serà el director tècnic l’encarregat d’establir la sanció corresponent. Per les faltes greus i molt greus serà la Junta Directiva a través del seu Comitè de Disciplina, a instància o no del director tècnic, l’encarregada d’establir les sancions.

El Comitè de Disciplina estarà format com a mínim per la meitat dels membres de la Junta Directiva.


SECCIÓ 3. PROCEDIMENT DISCIPLINARI


Article 6. Procediment sancionador.

6.1. En el cas de faltes greus i molt greus, un membre del Comitè de Disciplina serà l’encarregat de comunicar a l’infractor o els seus pares o representants legals, en cas de ser menor d’edat, les faltes que s’imputen i la proposta de sanció acordada.
En el cas de falta lleu aquesta comunicació la farà el propi director tècnic o un membre del Comitè de Disciplina.
6.2. La Junta Directiva, a proposta del Comitè de Disciplina, podrà decidir la no incoació de l’expedient sancionador quan concorrin circumstàncies col·lectives que així ho aconsellin.
6.3. En el moment de decidir la resolució o sobreseïment de l’expedient disciplinari, i als efectes de graduar l’aplicació de les sancions que siguin procedents, es podran tenir en compte les circumstàncies personals, familiars o socials de l’esportista. De la mateixa manera, es podrà instar als pares de l’esportista a adoptar les mesures dirigides a modificar les esmentades circumstàncies personals, familiars o socials quan semblin determinants de la conducta de l’esportista.
6.4. Les sancions imposades podran ser recorregudes en alçada davant la Junta Directiva, que resoldrà sobre les mateixes en la primera reunió que celebri, tant ordinària com extraordinària.

Article 7. Sancions

Per raó de les infraccions, es poden imposar les sancions següents:

7.1. Sancions per infraccions lleus
Corresponen a les infraccions lleus les següents sancions:

 1. L’avís.
 2. L’amonestació verbal per part de l’entrenador.
 3. L’amonestació privada per part del president, director tècnic o Junta Directiva.
 4. El pagament dels desperfectes si n’hi hagués.
 5. Les sancions determinades per la FEB, la FCBQ i/o la Llei de l’esport per a infraccions lleus.
 6. Amonestació escrita que serà comunicada als pares, en el cas que l’infractor sigui menor d’edat.
 7. Suspensió de la pràctica esportiva per un temps no superior als 8 dies.
 8. Quan un jugador acumuli més d’una tècnica amb reincidència, el Club es reserven el dret d’imposar al jugador cert tipus de serveis, tant esportius (participar a entrenaments o partits) com també d’un tipus de tasca de col·laboració amb les diferents activitats del Club.

7.2. Sancions per infraccions greus

 1. L’amonestació pública, limitada a l’àmbit social del Club.
 2. Les sancions determinades per la FEB, la FCBQ i/o la Llei de l’esport per a infraccions greus.
 3. Davant de faltes greus la Junta es reserva el dret d’imposar al jugador una sanció econòmica.
 4. Davant de faltes greus la Junta es reserva el dret d’imposar a l’entrenador una sanció econòmica corresponen al 50% dels seus ingressos com a entrenador o voluntari.
 5. La pèrdua del càrrec que ocupi dins els òrgans del club o d’aquells que tingui per la seva condició de soci o sòcia.
 6. La prohibició d’accedir al recinte esportiu per un període d’un mes fins a un màxim de sis mesos.
 7. El pagament dels desperfectes si n’hi hagués.
 8. Suspensió de la pràctica esportiva per un temps entre 8 i 30 dies.

7.3. Sancions per infraccions molt greus

 1. La prohibició d’accedir al recinte esportiu per un període de sis mesos a dos anys.
 2. El pagament dels desperfectes si n’hi hagués.
 3. Les sancions determinades per la FEB, la FCBQ i/o la Llei de l’esport per a infraccions molt greus.
 4. En cas dels equips sèniors, i per infraccions imposades per la FEB o per la FCBQ referent a partits de suspensió, al jugador o entrenador se’ls imposarà una sanció econòmica de 50€ per cada partit de suspensió. En la resta categories el Club es reserva el dret d’imposar al jugador cert tipus de serveis, tant esportius (participar a entrenaments o partits) com socials (col·laboració amb les diferents activitats del Club).
 5. Davant de faltes greus i molt greus la Junta es reserva el dret d’imposar al jugador una sanció econòmica.
 6. Davant de faltes greus i molt greus la Junta es reserva el dret d’imposar a l’entrenador una sanció econòmica corresponen al 50% dels seus ingressos com a entrenador o voluntari.
 7. Suspensió de la pràctica esportiva per un temps superior als 30 dies, per la totalitat de la temporada, o fins hi tot a perpetuïtat.


SECCIÓ 4. DISPOSICIONS FINALS


Article 8.- Entrada en vigor

El present Reglament de Règim Intern entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació en Junta Directiva.

Les modificacions d’aquest reglament s’aprovaran en Junta Directiva.


Vic, a 27 d’abril de 2021