Avís legal

Avís legal

Condicions d’accés i utilització de la pàgina web.

www.clubbasquetvic.cat és un domini d’Internet titularitat del Club Bàsquet Vic, amb CIF G58342668, i amb domicili a Vic, Plaça del Pare Millan, s/n, 08500 Vic (Barcelona).

Mitjançant el present avis legal, s’informa als usuaris de les condicions generals aplicables a la utilització o consulta dels serveis que es faciliten a través d´aquesta Web. La utilització o consulta dels serveis indicats suposa per part dels visitants o usuaris la plena acceptació i sense reserves de les condicions que s’exposen al present avís legal. El visitant es compromet a utilitzar aquesta Web i els serveis que s’hi ofereixen, de conformitat a la llei, a les presents condicions generals, a la moral i bones costums generalment acceptades i a l’ordre públic.

El Club Bàsquet Vic es reserva la facultat, en tot moment i sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions al present avís legal, a la informació continguda a la seva web o en la configuració d’aquesta. Així mateix, es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat a la pàgina web amb motiu d’operacions de manteniment o de millora de les mateixes.

Continguts

Tots els continguts que es publiquen a través d’aquesta Web, incloent els texts, dades personals, informació, imatges, disseny, logotips i qualsevol altre material són de titularitat del Club Bàsquet Vic, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests al Club Bàsquet Vic.

Tots els drets estan reservats. Sota cap concepte, l’accés a la pàgina web implica la renúncia o cessió de tals drets, ni confereix cap dret d’utilització, modificació, distribució, reproducció o explotació, sense que es disposi prèviament del consentiment escrit i exprés per part del titular del dret. La vulneració d’aquesta normativa, ja sigui de forma directa o indirecta i a través de qualsevol mitjà o suport implicarà la interposició de les accions legals pertinents.

Els titulars de les dades i imatges que es publiquen a través d’aquesta pàgina Web poden posar en coneixement del Club Bàsquet Vic qualsevol observació que els afecti o els pugui perjudicar, enviant un correu electrònic a la següent adreça: clubbasquetvic@clubbasquetvic.cat.

Enllaços

El Portal posa a la disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaços que els permeten accedir a llocs i pàgines web pertanyents i/o gestionats per terceres. La instal·lació d’aquests enllaços al Portal té per únic objectiu facilitar als usuaris la recerca de continguts i serveis disponibles a Internet, així com l’accés a la informació.

El fet d’incloure enllaços no implica l’existència de cap relació entre el Club Bàsquet Vic i el propietari de la pàgina web enllaçada, com tampoc l’acceptació i aprovació per part del Club Bàsquet Vic dels seus continguts i/o serveis, essent el seu propietari l’únic responsable dels mateixos.

El Club Bàsquet Vic no té cap control sobre les pàgines enllaçades a través dels vincles que s’incorporen al Portal i no assumeix cap responsabilitat pel contingut, ni pels serveis als quals el visitant pugui accedir en aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en els mateixos.

Per aquest motiu, es recomana a l’usuari d’extremar la prudència quan s’accedeixi als portals enllaçats i preguem que, en cas que visualitzi qualsevol contingut que consideri il·lícit, perjudicial o ofensiu, ens ho comuniqui immediatament enviant un correu electrònic a l’adreça: clubbasquetvic@clubbasquetvic.cat amb la finalitat de que ho puguem solucionar.

Política de Privacitat del portal

Excepte en relació a la utilització de cookies que pot consultar a la pestanya corresponent, el Club Bàsquet Vic tan sols disposa de la informació que l’usuari facilita voluntàriament a través de la complementació dels formularis que es posen a disposició de tots els visitants o dels correus electrònics que es poden dirigir al Club Bàsquet Vic.

Aquestes dades són tractades amb la màxima confidencialitat i utilitzades per gestionar la seva sol·licitud, per a l’enviament d’informació relacionada amb el bàsquet. El Club Bàsquet Vic guardarà les dades de caràcter personal que li siguin voluntàriament facilitades en un fitxer de la seva titularitat que ha estat inscrit al Registre de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i adoptarà les mesures tècniques necessàries d’acord amb la normativa vigent, per tal d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

El Club Bàsquet Vic podrà enviar, mitjançant correu electrònic, la resposta al formulari de contacte que han omplert.

Es posa en coneixement de les persones interessades que poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i limitació o oposició del tractament de les seves dades personals, mitjançant petició escrita dirigida al responsable de seguretat de l’entitat, acompanyada de la còpia d’un document oficial d’identificació (DNI, NIE o passaport) dirigit a la direcció següent: Plaça del Pare Millan, s/n. 08500 Vic (Barcelona) o bé al següent correu electrònic clubbasquetvic@clubbasquetvic.cat.

Seguretat

El Club Bàsquet Vic ha adoptat les mesures físiques, tècniques i de gestió necessàries per mantenir el nivell de seguretat necessari, d’acord a la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible, i sempre de conformitat amb l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

No obstant, el Club Bàsquet Vic no pot garantir que el portal o el servidor on s’allotja estiguin lliures de virus i tampoc es fa responsable dels danys que es puguin derivar de l’accés al portal.

Legislació aplicable

Les condicions generals exposades en aquest document es regeixen per la legislació i jurisdicció espanyoles.

Vic, 18 d’agost de 2020.